با توجه به نوسان قیمت بازار لطفا برای گرفتن قیمت تماس بگیرید.

 ۱۴ ۵۰ ۲۷۲ ۰۹۱۲        ۰۲۱۳۳۹۴۴۶۳۵ 

 

تمامی تسمه‌های موجود
۱۳۶R25
ریال,۶,۸۰۰,۰۰۰
(ضخیم تا ۴۰۰)B
ریال,۴۳,۰۰۰
ضخیم(۵۵۰-۴۰۰)B
ریال,۵۱,۵۰۰
(تا ۴۰۰)C
ریال,۶۶,۰۰۰
C (400-600)‎
ریال,۷۲,۵۰۰
D (400-600)‎
ریال,۱۴۳,۰۰۰
D (400)‎
ریال,۱۳۰,۰۰۰
BB
ریال,۱,۰۰۰,۰۰۰
SPC
ریال,۱۱۵,۵۰۰
دنده ای ۹/۵
ریال,۱,۵۰۰
(بالاتر از ۱۰۰) AX
ریال,۴۹,۵۰۰
(بالاتر از ۱۰۰)BX
ریال,۸۲,۵۰۰
(بالاتر از ۱۰۰)CX
ریال,۱۱۵,۵۰۰
پراید ۱۱.۵X890
ریال,۱,۲۵۰,۰۰۰
SPZ/3V
ریال,۲۹,۵۰۰