با توجه به نوسان قیمت بازار لطفا برای گرفتن قیمت تماس بگیرید.

 ۱۴ ۵۰ ۲۷۲ ۰۹۱۲      ۹۰ ۴۴ ۹۴ ۳۳ ۰۲۱

 

جدیدترین تسمه‌های صنعتی
SPC
۷۵۰,۰۰۰ ریال
۹.۵
۳۰۰ ریال
A
۸,۰۰۰ ریال
B
۱۳,۰۰۰ ریال
C
۲۳,۰۰۰ ریال
D
۴۳,۰۰۰ ریال
M
۸,۰۰۰ ریال
(۶۰۰-۸۰۰) ۹.۵
۲۴۰,۰۰۰ ریال
(۱۵-۳۰) A
۲۴۰,۰۰۰ ریال
(۲۲-۳۰) B
۳۹۰,۰۰۰ ریال
(۱۹-۳۰) M
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۹.۵X
۶۰۰ ریال